يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١  |  
 رياست واحد آستارا 

 

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا


نام و نام خانوادکی : دكتر اورنگ استقامت

Email : o.esteghamat@iau-astara.ac.ir