يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١  |  
 معاون آموزش های عمومی و مهارتی 

 

دکتر سید مهدی میرکاظمی


معاون آموزش های عمومی و مهارتی واحد آستارا

و

عضو هیت علمی گروه برق و مکانیک واحد آستارا