چهارشنبه ١٩ مرداد ١٤٠١  |  
 قرم ها و چک لیست ها 

.

 

   دانلود : فرم طرح در س نظری.pdf           حجم فایل 275 KB
   دانلود : فرم طرح در س عملی.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود : راهنمای تدوین طرح درس.pdf           حجم فایل 478 KB
   دانلود : چک لیست ارزیابی طرح درس نظری.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود : چک لیست ارزیابی طرح درس کارآموزی.pdf           حجم فایل 187 KB