دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١  |  
 رئیس دانشکده مهارتی و کارآفرینی 

 رفعت شهماری

دکتری جغرافیا - ژئومرفولوژی

رئیس دانشکده مهارتی و کارآفرینی واحد آستارا

عضو هیات علمی گروه جغرافیا واحد آستارا

Email: r.shahmari@iau-astara.ac.ir