دوشنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٧  |  
 معاونت اداري و مالي واحد آستارا 

 

معاونت اداری و مالی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

نام و نام خانوادکی : فرشید واحدپور

کارشناسی ارشد اقتصاد