شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨  |  
 کارشناسی ارشد 

بروز رساني در تاريخ** 97/09/27

   دانلود : فرمهای قبل از دفاع           حجم فایل 1682 KB
   دانلود : فرمهای حین دفاع           حجم فایل 547 KB
   دانلود : فرم پیشنهاد عنوان پایان نامه           حجم فایل 452 KB
   دانلود : فرمهای یعد از دفاع           حجم فایل 1804 KB
   دانلود : کتابخانه ملی           حجم فایل 521 KB
   دانلود : شيوه ارجاع بر اساس فرمت (APA)           حجم فایل 68 KB
   دانلود : دستورالعمل نگارش           حجم فایل 521 KB
   دانلود : مراحل تصويب پروپزال           حجم فایل 61 KB
   دانلود : درجه بندي نمرات           حجم فایل 68 KB
   دانلود : منشور           حجم فایل 66 KB
   دانلود : تذكر مهم           حجم فایل 32 KB