سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦  |  
 برنامه هفتگی مامایی 

 

ترم اول (گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394   

مامایی  ورودی 94

کارآموزی

(اصول و فنون مامایی)

 

شنبه

کارآموزی  

(اصول و فنون مامایی)  

 

یکشنبه

 

کارآموزی

(اصول و فنون مامایی)

 

دوشنبه

 

 

ژنتیک

داروشناسی

ایمنی شناسی

فیزیولوژی (2)

 

 

سه شنبه

30/15-14

13- 30/11

15/11 - 45/9

30/9 -8

 

تاریخ تحلیل صدر اسلام

روانشناسی عمومی (روان شناسی خانواده )

اصول و خدمات بهداشتی جامعه (بهداشت 1)

تشریح (2)

 

چهارشنبه

 

15/17- 45/15

30/15-14

15/12 - 45/10

30/10 - 8

 

 

 

 

اصول تغذیه مادر و کودک

پنج شنبه

 

 

 

30/9-8
 

ترم چهارم  (گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394    ورودی 93

 

مامایی

کارآموزی

(بارداری و زایمان، نوزادان، نشانه شناسی)

 

شنبه

کارآموزی

(بارداری و زایمان، نوزادان، نشانه شناسی)

 

یکشنبه

کارآموزی

(بارداری و زایمان، نوزادان، نشانه شناسی)

 

دوشنبه

 

ارتباطات، آموزش بهداشت (3)

اختلالات عملکرد جنسی

اصول روانپزشکی در مامایی

بیماری های کودکان

فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی (2)

 

سه شنبه

30/16-45/15

15-14

30/12-45/11

15/11-45/9

30/9-8

 

زبان خارجه

بارداری و زایمان (2)

آمار حیاتی

فارسی

 

چهارشنبه

15/18-45/15

30/15-14

15/12-45/10

30/10-8

 

 

پنج شنبه

 

 

 

ترم ششم(گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394    ورودی 92

مامایی

کارآموزی

زایمان طبیعی، بیماریهای داخلی و جراحی، بهداشت مادر و کودک، بیماریهای زنان

شنبه

 

کارآموزی

زایمان طبیعی، بیماریهای داخلی و جراحی، بهداشت مادر و کودک، بیماریهای زنان

یکشنبه

 

کارآموزی

زایمان طبیعی، بیماریهای داخلی و جراحی، بهداشت مادر و کودک، بیماریهای زنان

دوشنبه

 

 

 

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی (3)

بارداری و زایمان (4)

مدیریت و ارتقای کیفیت در بهداشت مادر(5)

 

 

سه شنبه

 

13-45/11

30/11-10

45/9-9

45/8-8

 

دانش خانواده

رادیولوژی و سونولوژی در مامایی

زبان انگلیسی تخصصی

فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی

 

چهارشنبه

30/15-45/14

15/12-30/11

15/11-45/9

30/9-8

 

تغذیه قبل، حین و بعد از بارداری

تغذیه در بیماری های مادر و کودک

پنج شنبه

30/11-45/10

30/10-9 

 

ترم ششم (گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394    ورودی 92

مامایی

کارآموزی

زایمان طبیعی، بیماریهای داخلی و جراحی، بهداشت مادر و کودک، بیماریهای زنان

شنبه

کارآموزی

زایمان طبیعی، بیماریهای داخلی و جراحی، بهداشت مادر و کودک، بیماریهای زنان

یکشنبه

کارآموزی

زایمان طبیعی، بیماریهای داخلی و جراحی، بهداشت مادر و کودک، بیماریهای زنان

دوشنبه

 

 

 

 

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

مدیریت و ارتقای کیفیت در بهداشت مادر (5)

بارداری و زایمان (4)

 

 

سه شنبه

 

 

 

30/11-10

45/9-9

45/8-8

 

فیزیوپاتولوژی و بیاریهای جراحی

رادیولوژی و سونولوژی در مامایی

فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی (3)

زبان انگلیسی تخصصی

 

چهارشنبه

30/15-14

13-15/12

15/11-45/9

30/9-8

 

تغذیه قبل، حین و بعد از بارداری

تغذیه در بیماریهای کودک

اندیشه اسلامی (2)

پنج شنبه

45/14-14

30/12- 45/11

30/9-8
 

 

 

 

 

ترم هشتم(گروه پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394    ورودی 91

مامایی

کارآموزی بارداری-زایمان 3

گروه بیمارستان

کارآموزی بارداری-زایمان 4

گروه بیمارستان

کارآموزی نوزادان

گروه بیمارستان

کارآموزی بیماری های زنان

گروه بیمارستان

کارآموزی رادیولوژی و سونوگرافی

گروه بیمارستان

 

ترم هشتم (دانشكده پرستاري و مامايي ) نيمسال دوم 95-1394    ورودی 91

مامایی

کارآموزی بارداری-زایمان 1

گروه بیمارستان

کارآموزی بارداری-زایمان 2

گروه بیمارستان

کارآموزی بهداشت مادر و کودک

گروه بیمارستان

کارآموزی در عرصه مدیریت

گروه بیمارستان

کارآموزی بیماری های داخلی-جراحی

گروه بیمارستان

 

 

 

   دانلود : یرنامه هفتکی مامایی           حجم فایل 204 KB
   دانلود : یرنامه هفتکی مامایی           حجم فایل 22 KB