جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨  |  
 گروه مدیریت،اقتصاد و حسابداری 

گروه مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

 • دکتری تخصصی
 • کارشناسی ارشد
 • مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی
 • مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمانهای دولتی
 • مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
 • مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک
 • مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین اللملل
 • مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
 • مدیریت آموزشی
 • حسابداری
 • کارشناسی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • امور گمرکی
 • اقتصاد
 • حسابداری پیوسته
 • حسابداری ناپیوسته
 • کاردانی
 • مدیریت بازرگانی
 • حسابداری
 • بخش نامه ها،اطلاعیه ها و فرم های گروه