دوشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٩  |  
 الویت های پژوهشی 

  **   قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری **

بدینوسیله لیست الویت های پژوهشی مورد نظر فرمانداری شهرستان آستارا بشرح جداول مندرج در فایل فشرده شده در پیوست اعلام می گردد.

دانشجویان می توانند با همکاری مدیر گروه و استاد راهنما نسبت به انتخاب یکی از موارد ذکر شده اقدام نمایند.

در صورت انجام پایان نامه های موردی در خصوص شهرستان آستارا از حمایت های ویژه فرمانداری برخوردار خواهند شد.

   دانلود : olaviat_pazhoheshi .rar           حجم فایل 5665 KB