دوشنبه ٢٤ مرداد ١٤٠١  |  
 اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی علوم پزشکی 

اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی علوم پزشکی

سیروس پیری


علیرضا طایری  
کورش عباس نژاد  
فروغ جواهری هوشی  
نگین مددزاده  
منیژه پیردل  
فاطمه کیانی  
سمیه یحیی