شنبه ٢٧ شهريور ١٤٠٠  |  
 نحوه پرداخت شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی 9899