يکشنبه ٠٨ خرداد ١٤٠١  |  
 اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی حسابداری و اقتصاد 

اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی حسابداری و اقتصاد

دکتر مهران نصیرزاد


فرشید واحدپور  
موسی واحدپور  
پطرو سپهری