دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢  |  
 اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا 

اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا

دکتر حسین اصغری


دکتر علیرضا پورشیخیان  
دکتر رفعت شهماری اردجانی  
دکتر سیده صدیقه حسنی مهر  
پیمان عالیان  
شهریار نوری اردبیلی