دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١  |  
 اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی علوم دامی 

اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی علوم دامی

دکتر مسعود جعفری گندوکی


دکتر ساسان خجسته شلمانی  
دکتر اورنگ استقامت  
دکتر یوسف نادری  
محمد راشد مهاجری ناو