دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١  |  
 اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی،محیط زیست و شیلات 

اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی،محیط زیست و شیلات

دکتر آرش فرج پور رودسری


دکتر اصغر تابعی  
دکتر مصطفی معدنی پور  
دکتر مصطفی تاتینا  
دکتر مهتاب قریب خانی