دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١  |  
 اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی ریاضی،علوم تچربی و علوم پایه 

اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی ریاضی،علوم تجربی و علوم پایه

دکتر رضا صلح نژاد


دکتر محسن میرزایی چلکی  
دکتر پرستو حبیبی  
دکتر مریم زارع خوش اقبال  
کاظم جلایی  
مژگان تعلیمیان  
مستانه مهندسی نمین