دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١  |  
 اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی معارف اسلامی 

اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی معارف اسلامی

یونس مقتدر


ابراهیم اخلاقی  
سمیه مرحبا  
زهرا حسنی قره ثپه