سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٨  |  
 زمان بندی امتخان جامع دکتری 

زمان بندی امتحان جامع دکتری کلیه رشته ها به تفکیک در فایلهای مربوطه اعلام میگردد.


   دانلود : دکتری منابع انسانی           حجم فایل 15 KB
   دانلود : دکتری شهری           حجم فایل 16 KB
   دانلود : دکتری روستایی           حجم فایل 16 KB
   دانلود : دکتری خمیر           حجم فایل 15 KB
   دانلود : دکتری چوب           حجم فایل 14 KB
   دانلود : دکتری تصمیم گیری           حجم فایل 15 KB
   دانلود : ادبیات فارسی           حجم فایل 15 KB