شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠  |  
 اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی کشاورزی 

اسامی اعضای محترم هیات علمی گروه آموزشی کشاورزی

دکتر سیدابراهیم کمالی کیوی


دکتر رضا تقی زاده  
دکتر فرزین سعیدزاده  
دکتر علی واحدی  
دکتر آزاد خلیلی موسوی  
دکتر زهرا اسپیدکار  
علی حسینی  
داور ملازم  
علی بشیرزاده