پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧  |  
 اساتيد گروه مديريت 
 •   موسي رضواني چمن زمين
 •   محمد رضا زمزمي ستوده
 • رستم فخري نژاد
 • بهمن كارگر شهامت
 • علي يوسفي
 • هرمز محمدپور
 • مسعود امامي نژاد
 • دكتر صمد جباري اصل
 • دكتر نوروز ايزد پناه
 • دكتر بدري عباسي
 • فروغ عسگرزاده
 • فرخنده يگانه دلجو
 • پوران صورتي
 • مهناز كارگر
 • فتانه مقيمي