پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧  |  
 اساتيد گروه ادبيات فارسي 
  • دكتر بهرام خشنودي
  • دكتر احمد رضا نظري چروده
  • دكتر محمد ابراهيم پور نمين
  • دكتر مهدي كارگر
  • ابراهيم اخلاقي
  • خسرو جليلي كهنه شهري
  • حافظ صادق پور
  • معصومه نظري چروده
  • رهرا زرعي