پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧  |  
 اساتيد گروه اقتصاد و حسابداري 
  •    فرشيد واحدپور
  • موسي واحدپور
  •  مهران نصيرزاد
  •  پطرو سپهري
  • عبدالرحيم هاشمي ديزج