سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦  |  
 نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول 9697