چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧  |  
 نحوه پرداخت شهریه در تابستان سال تحصیلی 9697