چهارشنبه ١٢ بهمن ١٤٠١  |  
 بانوان هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا 

 بانوان هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد آستارا
ردیف نام ونام خانوادگی مدرک ورشته تحصسلی مرتبه علمی آدرس پست الکترونیکی
1 زهرا اسپيدكار  فوق لیسانس - زراعت مربی s.espidkar@iau-astara.ac.ir
2 سهیلا بايبوردي  فوق لیسانس - فقه ومبانی حقوق اسلامی مربی s-baibordy@yahoo.com
3 فرانک پوستي  فوق لیسانس - فقه ومبانی حقوق اسلامی مربی frpousti@yahoo.com
4 منیژه پیردل  فوق لیسانس - مامایی مربی m.pirdel@iau-astara.ac.ir
5 مژگان تعلیمیان فوق لیسانس - ریاضی محض مربی Sadeght81@yahoo.com
6 سحر جوان صمدی فوق لیسانس - علوم دریایی -فیزیک مربی Sahar-javan samadi@ yahoo.com
7 فروغ جواهري هوشی  فوق لیسانس - پرستاری - داخلی مربی F_univer@yahoo.com
8 پرستو حبيبي  دکتری - ریاضی  محض - هندسه استادیار p.habibi@iau-astara.ac.ir
9 زهرا حسني قره تپه  فوق لیسانس - فقه ومبانی حقوق اسلامی مربی zahrahassani28@yahoo.com
10 سیده صدیقه حسني مهر دکتری - جغرافیای طبیعی - برنامه ریزی روستایی استادیار hassanimehr@yahoo.com
11 نسترن حسینجانی  فوق لیسانس - عمران - سازه مربی nastaranhossienjani@yahoo.com
12 آزاد خليلي موسوي  دکتری - زیست شناسی - علوم گیاهی استادیار mosavi@iau-astara.ac.ir
13 مریم خواجه صالحانی  فوق لیسانس - تربیت بدنی مربی -------------------------------------------------
14 مریم زارع خوش اقبال  دکتری - زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی  استادیار m.zare@iau-astara.ac.ir
15 زهرا زرعی فوق لیسانس - زبان وادبیات فارسی مربی z.zarei@iau-astara.ac.ir
16 شهلا زرعي  فوق لیسانس - الهیات ومعارف اسلامی مربی shahlazari@gmail.com
17 پوران صورتي  دکتری - روانشناسی استادیار p.su94@yahoo.com
18 سهیلا عادلي اردبيلي  فوق لیسانس - الهیات ومعارف اسلامی مربی s.adely@iau-astara.ac.ir
19 بدری عبا سي  دکتری - مدیریت آموزش عالی استادیار b.abbasi@iau-astara.ac.ir
20 فروغ عسگرزاد  فوق لیسانس-  مدیریت دولتی مربی f.asgarzad@iau-astara.ac.ir
21 کبری فيضي  فوق لیسانس - فقه ومبانی حقوق اسلامی مربی k.feyzi@iau-astara.ac.ir
22 مهتاب قريب خاني  دکتری - شیلات استادیار Mahtab_gharibkhany@yahoo.com
23 لیلا قنبري ناوان فوق لیسانس - تربیت بدنی  مربی Lila.ghanbary@gmail.com
24 مهناز كارگر فوق لیسانس - مدیریت دولتی مربی m.kargar@iau-astara.ac.ir
25 فاطمه كياني فوق لیسانس - مامایی مربی f.kyani@iau-astara.ac.ir
26 نگین مدد زاده  فوق لیسانس - آموزش بهداشت مربی n.madadzadeh@iay-astara.ac.ir
27 سمیه مرحباء  فوق لیسانس - فلسفه  مربی s.marhaba@iau-astara.ac.ir
28 سیده فتانه مقيمي  فوق لیسانس - مدیریت بازرگانی مربی f.moghimi@iau-astara.ac.ir
29 مستانه مهندسی نمین فوق لیسانس - فیزیک دریا مربی mohandesi_n@yahoo.com
30 فاطمه مولایی فرد پیله رود فوق لیسانس - تربیت بدنی  مربی molaei_49@yahoo.com
31 معصومه نظري چروده فوق لیسانس - زبان وادبیات فارسی مربی m.nazari@iau-astara.ac.ir
32 فرخنده يگانه دلجو  فوق لیسانس - مدیریت دولتی مربی f.yeganeh@iau-astara.ac.ir